سه‌شنبه, 5 بهمن 1395             
منو

آخرین وضعیت گزارشات نهایی             تاریخ گزارش :18 /02/1392


ردیف

عنوان گزارش

مجری استان

اعلام وصول

مرحله  داوری

ارسال  جهت اصلاحات

ارسال اخذ شماره

شماره ثبت

تاریخ ثبت

1

ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی الیاف ارقام  پنبه باربادنس و تهیه لاینهای سلکسیونی آنها

وفایی تبار

R

R

R

R

39875

12/10/90

2

سلکسیون و خالص سازی رقم پنبه در دست معرفی آرین

حسن حکمت

R

R

R

R

39714

29/9/90

3

بررسی و مقایسه پتانسیل عملکرد ارقام زودرس پنبه در مناطق پنبه کاری کشور

عمران عالیشاه

R

R

R

R

40098

2/12/90

4

ارزیابی ، خالص سازی و تکثیر ژنوتیپهای تتراپلویید پنبه

عمران عالیشاه

R

R

 

 

 

 

5

سلکسیون تکمیلی و ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی لاینهای برتر حاصل از تلاقی بین گونه ای پنبه

عمران عالیشاه

R

R

R

R

39873

12/10/90

6

بررسی و مقایسه پتانسیل عملکرد ارقام زودرس پنبه در مناطق کاری ایران

وفایی تبار

R

R

R

R

40243

27/12/90

7

بررسی خواص کمی و کیفی و تعیین سازگاری ارقام امید بخش پنبه

عمران عالیشاه

R

R

R

R

39997

16/11/90

8

بررسی امکان تولید گیاهچه های هاپلویید پنبه در شرایط آزمایشگاهی

کمال قاسمی

R

R

R

R

40024

17/11/90

9

بررسی ارزش زراعی ارقام جدید پنبه

محمود جانلو

R

R

R

R

39757

12/10/90

10

تدوین استانداردهای تعیین پتانسیل و ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و قهری در مراحل مختلف رشد پنبه

مرتضی عرب سلمانی

R

R

R

R

41375

14/6/91

11

ارزیابی خالص سازی و تکثیر ژنوتیپهای پنبه

وفایی تبار

R

R

R

R

40097

2/12/90

12

سلکسیون و تهیه مناسبترین  ترکیب لاینهای ارقام تجاری ورامین ، اولتان ، سیلند و بختگان

وفایی تبار

R

R

R

R

40966

31/3/91

13

ترسیم نقشه ژنتیکی کیفیت الیاف در هیبرید بین گونه ای پنبه با استفاده از مارکرهای مولکولی

محمد رضا زنگی

R

R

R

R

39993

11/11/90

14

ارزیابی ماشین کولتیواتور درون پشته ای و مقایسه ان با کولتیواتور مرسوم در کنترل علف های هرز و عملکرد پنبه

محمد علی به آئین

R

R

R

R

41712

2/10/91

15

ارزیابی تحمل به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در ژنوتیپهای وارداتی جدید پنبه

زنگی

R

R

R

R

39992

11/11/90

16

ارزیابی تحمل به بیماری پوسیدگی قوزه در ژنوتیپهای وارداتی جدید پنبه

زنگی

R

R

R

R

39994

11/11/90

17

بررسی اثرات ژنهای کنترل کننده به بیمازی پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه به روش تلاقی دی الل

زنگی

R

R

R

R

42308

11/11/91

18

تجزیه ژنتیکی تحمل به بیماری پوسیدگی قوزه پنبه به روش تلاقی دی  آلل

زنگی

R

R

R

R

42317

11/11/91

19

بکار گیری روشهای اصلاحی در جهت دستیابی به ارقام متحمل به آفات و بیماریهای مهم پنبه

زنگی

R

R

R

R

42315

11/11/91

20

ارزیابی تحمل به بیماری پوسیدگی زغالی در توده های بومی پنبه ایران

زنگی

R

R

R

R

39991

11/11/90

21

بررسی جستجوی تکمیلی مقاومت به کرم قوزه در لاینهای برتر ارقام جدید پنبه

فائز

R

R

R

R

40637

3/2/91

22

بررسی  رابطه میزان مصرف آب  و عملکرد پنبه

اکبری

R

R

R

R

42312

11/11/91

23

طراحی و ساخت دستگاه متراکم کننده خاک

نوروزیه-فائز

R

R

R

R

40596

28/1/91

24

مقایسه عملکرد زودرسی و خواص کمی و کیفی ارقام جدید(کلاستر) پنبه

قیصری

R

R

R

 

 

 

R

 

 

 

 

25

بررسی تکمیلی میزان آلودگی لاینهای موفق پنبه به آفات مهم مکنده در استان گلستان

تقی درویش مجنی

R

R

R

R

40745

19/2/91

26

استفاده از تنوع ژنتیکی حاصل از دو رگهای بین گونه ای ارقام پنبه تجاری آپلند و باربادنس

وفایی تبار

R

R

R

R

41454

29/6/91

27

تثبیت صفات در جهت بهبود کیفیت الیاف پنبه های بومی حاصل از جمعیتهای بک کراس با گونه آربورئوم

وفایی تبار

R

R

R

R

41455

29/6/91

28

تعیین میزان مصرف بهینه ازت و فسفر در رقم جدید n200 پنبه

قرنجیکی

R

R

R

R

40249

27/12/90

29

گزینش و تهیه هسته بذری رقم جدید پنبه مغان ( CRI-867 ) در استان اردبیل

سید معصومی

R

R

R

R

41231

11/5/91

30

گزینش و تهیه هسته بذری رقم جدید پنبه مغان ( CRI-866 ) در استان اردبیل

سید معصومی

R

R

R

R

41232

11/5/91

31

تعیین میزان مصرف بهینه ازت وفسفر در رقم تابادیلا

قرنجیکی

R

R

R

R

40250

27/12/90

32

ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیک و الگوی رشد موثر بر زودرسی و عملکرد  ارقام وارداتی جدید در ورامین

سعید محمدی

R

R

R

R

42281

11/11/91

33

بررسی الگوی رقابتی مورفوفیزیولوژی ارقام پنبه با علف های هرز در  ورامین

سعید محمدی

R

R

R

R

42570

2/12/91

34

جمع آوری ، جداسازی و شناسایی جدایه های قارچ Beauveria spp و بررسی بیماری گری آنها بر کرم غوزه پنبه در شرایط آزمایشگاهی

پریسا هروی

R

R

R

R

40241

27/12/90

35

یک مقدمه در اقتصاد کنف و گزارش سالیانه سه طرح

دنیویان

R

R

 

 

 

 

36

احیاء و تکثیر ژرم پلاسمهای موچود کنف در ایران

بانیانی

R

R

R

R

41376

14/6/91

37

بررسی اثر کاشت بسیار متراکم و فواصل مختلف جوی و پشته بر عملکرد و زودرسی پنبه                    (Gossypium hirsutun)

 

دنیویان

R

R

R

R

40917

22/3/91

38

بررسی  امکان کشت پنبه رقم جدید زودرس خرداد در مقایسه با رقم متوسط رس ورامین در مشهد

رمضانی مقدم

R

R

R

R

41406

21/6/91

39

دوازده نسخه گزارش نهایی اصلاح شده طرح ( پروژه جدید ) و یک نسخه گزارش نهایی اصلاح شده پروژه

عرب سلمانی

R

R

R

R

41230

11/5/91

40

مقایسه عملکرد، زودرسی و خواص کمی و کیفی ارقام جدید پنبه

عالیشاه

R

R

R

R

 

 

41

تاثیر الگوی کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی واریته های پنبه

رمضانعلی علی تبار

R

R

 

 

 

 

42

ارزیابی خصوسیات کمی و کیفی ارقام وارداتی پنبه

محسن فتحی

R

R

R

R

41147

24/4/91

43

تهیه مناسبترین ترکیب لاینهای پنبه رقم سپید

جانلو

R

R

R

R

41549

15/7/91

44

اصلاح تحمل به شوری در پنبه

زنگی

R

R

 

 

 

 

45

مقایسه عملکرد زودرسی و خواص کمی و کیفی برخی ارقام چدید پنبه

عمران عالیشاه

قیصری

R

R

R

R

41655

25/7/91

46

بررسی خصوصیات کمی و کیفی ارقام جدید و ممتاز و زودرس پنبه

عالیشاه

R

R

R

R

07/42109

9/10/91

47

بررسی تاثیر کشت مخلوط بذور ارقام پنبه بر خواص کمی و کیفی محصول در استان گلستان

مالی

R

R

R

R

41350

12/6/91

48

ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی الیاف ارقام پنبه باربادنس و تهیه لاینهای سلکسیونی آنها در شرایط جیرفت

یداله میرزایی

R

R

R

R

42130

12/10/91

49

بررسی نقش ذرت بعنوان گیاه تله در کاهش خسارت کرم قوزه پنبه(helicoverpa armigera  )

پریسا هروی

R

R

R

R

40772

23/2/91

50

تثبیت و ارزیابی لاینهای برتر حاصل از تلاقی برگشتی

 

قیصری

R

R

R

 

 

 

51

بررسی خواص کمی و کیفی و تعیین سازگاری ارقام امید بخش پنبه

حسن حکمت

R

R

R

R

 

 

52

تثبیت و ارزیابی لاینهای برتر حاصل از تلاقی برگشتی

 

محسن فتحی

R

R

R

R

42282

11/11/91

53

بررسی تاثیر کشت مخلوط ارقام پنبه بر خواص کمی و کیفی محصول

سعید محمدی

R

R

 

 

 

 

54

بررسی عکس العمل دو رگهای زودرس پنبه از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد در کشت دوم

عبدالقدیر قجری

R

R

R

R

41987

19/9/91

55

ارزیابی ماشین کواتیواتور درون پشته ای و مقایسه آن با کوالتیواتور مرسوم در کنترل علفهای هرز و عملکرد پنبه

محمدعلی به آئین

R

R

R

R

41712

2/10/91

56

بررسی تاثیر حشره کش جدید  کاروین روی کرم قوزه پنبهHelicoverpa armigera (Hub.) در مزارع پنبه ا ستان گلستان

 

 

تقی درویش مجنی

R

R

R

R

42283

11/11/91

57

بررسی و گزينش مناسب ترين تركيب لاينهاي پنبه رقم ساحل

کمال قاسمی بزدی

R

R

R

R

42316

11/11/91


گرگان - خیابان شهید بهشتی- کد پستی 4916685915- موسسه تحقيقات پنبه كشور پست الکترونیک:cri@areo.ir

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8